Work for CPAG | CPAG

Work for CPAG

Ymarferydd (Cost y Diwrnod Ysgol y DU)

Lleoliad: De Cymru

Contract: Contract Cyfnod Penodol am 2 flynedd, 4 diwrnod yr wythnos

Cyflog: £33,044-£36,522 pro rata

Oriau: 28 awr yr wythnos

Proffil y rôl

Gall costau ysgol roi pwysau ar deuluoedd incwm isel a rhoi plant mewn perygl o golli cyfleoedd a theimlo’n wahanol, wedi eu heithrio ac yn anhapus. Mae prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yn cynnwys plant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr a staff ysgolion o ran nodi rhwystrau ariannol a chymryd camau i’w dileu.

Mae CPAG UK wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno’r prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yng Nghymru a Lloegr, ac i estyn y gwaith i ardal awdurdod lleol newydd yn yr Alban. Yng Nghymru, byddwn yn dechrau ar ein gwaith yng Nghastell-nedd Port Talbot. Rydym yn chwilio am Ymarferydd i wneud y gwaith yn yr ardal hon, gyda’r potensial i estyn y rhaglen i awdurdodau lleol cyfagos yn ail flwyddyn y prosiect.

Cred CPAG fod angen i bob plentyn o aelwyd incwm isel allu manteisio i’r eithaf ar y diwrnod ysgol. Wrth i ni ehangu ein gwaith yn yr Alban, bydd y prosiect yn parhau i sicrhau bod gan blant dan anfantais well mynediad at gyfleoedd addysgol, a hynny trwy nodi a chefnogi newidiadau i bolisïau ac arferion mewn ysgolion unigol a ledled ardaloedd awdurdodau lleol er mwyn lleihau pwysau costau ar deuluoedd incwm isel. Gan osod plant ar y blaen, bydd CPAG yn gweithio gyda phartneriaid swyddogol y prosiect, Children North East, i roi trefniadau gwrthdlodi ar waith mewn 128 o ysgolion ledled y DU. Bydd canlyniadau o’r ysgolion unigol hyn yn caniatáu i’r prosiect adeiladu sylfaen dystiolaeth i lywio gweithgarwch ar lefel yr ysgol, ynghyd â newidiadau i systemau ledled awdurdodau lleol, gan arwain at newid diwylliannol yn y DU gyfan tuag at system addysg decach i blant sy’n byw mewn tlodi.

Sylwch fod siarad Cymraeg yn un o ofynion hanfodol y swydd hon. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol ni waeth pa iaith a ddewiswch. Gan y bydd rhai o aelodau’r panel yn ddi-Gymraeg, byddwn yn trefnu i’ch cais ac unrhyw asesiadau ysgrifenedig gael eu cyfieithu i Saesneg ar eich rhan. Os hoffech gael cyfweliad trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwn yn trefnu cyfieithu ar y pryd.

I lawrlwytho’r pecyn swydd yn Gymraeg, cliciwch Microsoft Office document iconyma

I lawrlwytho’r pecyn swydd yn Saesneg, cliciwch Microsoft Office document iconyma

cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau 19 Mawrth 2020 am 9am.

Cyfweliadau Ymarferydd Cymru: Dydd Mawrth 31 Mawrth 2020.

Gweler y pecynnau swydd ar ein gwefan i gael rhagor o fanylion.

 

Practitioner (UK Cost of the School Day)

Location: South Wales

Contract: Fixed Term Contract for 2 Years, 4 days per week

Salary: £33,044-£36,522 pro rata

Hours: 28 hours per week

Role profile

School costs can put pressure on low-income families and put children at risk of missing out on opportunities and feeling different, excluded and unhappy. The Cost of the School Day project involves children and young people, parents/carers and school staff in identifying financial barriers and taking action to remove them.

Child Poverty Action Group UK has been funded by The National Lottery Community Fund to roll out our Cost of the School Day project in Wales and England, and to expand the work to a new local authority area in Scotland. In Wales, we will begin our work in Neath Port Talbot. We are seeking a Practitioner to carry out work in this area, with the potential to expand the programme to neighbouring local authorities in the second year of the project.

CPAG believes that every child from a low income household must be able to make the most of the school day. Expanding on our work in Scotland, the project will continue to ensure that disadvantaged children have greater access to educational opportunity, by identifying and supporting changes to policies and practices both within individual schools and across local authority areas to reduce cost pressures on low income families. Putting children in the lead, CPAG will be working with official project partners, Children North East, to poverty proof 128 schools across the UK. Drawing on the outcomes from these individual schools the project will build an evidence base for shaping school level action and local authority-wide system change resulting in a UK-wide cultural shift towards a fairer education system for children living in poverty.

Please note that speaking Welsh is an essential requirement for this role. You are welcome to submit your application in either Welsh or English, and your application will not be treated less favourably whichever language you choose. As some of the panel will not be Welsh speakers, we will arrange for your application and any written assessments to be translated into English on your behalf. If you wish to be interviewed through the medium of Welsh we will arrange for simultaneous translation.

To download the job pack in English, clickMicrosoft Office document icon here

To download the job pack in Welsh, click Microsoft Office document iconhere

Closing date for applications: Thursday 19th March 2020 at 9am.

Wales Practitioner Interviews: Tuesday 31st March 2020